กระทู้ : ตัวแทนแจ้งชำระเงิน / แจ้งโอนเงินค่ะ

แจ้งโอนเงินค่ะ  
 แจ้งโอนเงินค่า พรบ.รถยนต์ จำนวน  86 ฉบับ    ยอดเงิน   49,016.36  บาท  ธนาคารกสิกรไทย (01/06/2564)
ของวันที่  16 - 31  พฤษภาคม  2564