กระทู้ : ตัวแทนแจ้งชำระเงิน / แจ้งโอนเงินค่ะ

แจ้งโอนเงินค่ะ  
แจ้งโอนเงินค่า พรบ.รถยนต์ จำนวน  70 ฉบับ    ยอดเงิน   42,143.34  บาท  ธนาคารกสิกรไทย
ของวันที่  1 - 15  มิถุนายน  2564