กระทู้ : ตัวแทนแจ้งชำระเงิน / แจ้งโอนเงินค่ะ

แจ้งโอนเงินค่ะ  
 แจ้งโอนเงินค่า พรบ.รถยนต์ จำนวน  53 ฉบับ    ยอดเงิน   29,383.94  บาท  ธนาคารกสิกรไทย(1/07/2564)
ของวันที่  16 - 30   มิถุนายน  2564