กระทู้ : ตัวแทนแจ้งชำระเงิน / แจ้งโอนเงินค่ะ

แจ้งโอนเงินค่ะ  
แจ้งโอนเงินค่า พรบ.รถยนต์ จำนวน  86 ฉบับ    ยอดเงิน   49,874.77  บาท  ธนาคารกสิกรไทย(16/07/2564)
ของวันที่  1 - 15  กรกฎาคม  2564