กระทู้ : ตัวแทนแจ้งชำระเงิน / แจ้งโอนเงินค่ะ

แจ้งโอนเงินค่ะ  
แจ้งโอนเงินค่า พรบ.รถยนต์ จำนวน  74 ฉบับ    ยอดเงิน   42,338.85  บาท  ธนาคารกสิกรไทย 
ของวันที่  16 - 31  สิงหาคม  2564