กระทู้ : ข่าวอื่น ๆ / 0732 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 500 ฉบับ

0732 เบิกพรบ.ฟอลคอน จำนวน 500 ฉบับ  
 วันที่ 19 ม.ค.66  เบิกดังนี้

เลขควบคุมกระดาษ NO.0055051 -  NO.0055100 = 50 ฉบับ

เลขควบคุมกระดาษ NO.0055101 -  NO.0055150 = 50 ฉบับ

เลขควบคุมกระดาษ NO.0055151 -  NO.0055200 = 50 ฉบับ

เลขควบคุมกระดาษ NO.0055201 -  NO.0055250 = 50 ฉบับ

เลขควบคุมกระดาษ NO.0055251 -  NO.0055300 = 50 ฉบับ

เลขควบคุมกระดาษ NO.0055301 -  NO.0055350 = 50 ฉบับ

เลขควบคุมกระดาษ NO.0055351 -  NO.0055400 = 50 ฉบับ

เลขควบคุมกระดาษ NO.0055401 -  NO.0055450 = 50 ฉบับ

เลขควบคุมกระดาษ NO.0055451 -  NO.0055500 = 50 ฉบับ

เลขควบคุมกระดาษ NO.0056501 -  NO.0056550 = 50 ฉบับ