กระทู้ : ตัวแทนแจ้งชำระเงิน / แจ้งโอนเงินค่ะ

แจ้งโอนเงินค่ะ  
 แจ้งโอนเงินค่า พรบ.รถยนต์ จำนวน  93 ฉบับ    ยอดเงิน   53,950.62  บาท  ธนาคารกสิกรไทย(17/01/2565) 
ของวันที่  1 - 15  มกราคม  2565